Prawa rodziców i prawa dziecka w szkole

Przepisy chroniące dziecko to, oprócz praw dziecka, również prawa ucznia. Wszystkie one stanowią szczególną grupę przepisów z uwagi na to, że dotyczą osób nieletnich. Powinny one być jasno określone i dostępne dla każdego ucznia.

Każdy uczeń ma prawo do bezpłatnej nauki, wolności religii lub przekonań, wolności wypowiedzi i wyrażania opinii, wolności od przemocy fizycznej i psychicznej. Uczeń ma także prawo do ochrony swej prywatności w zakresie życia osobistego i rodzinnego.

Do praw ucznia należy także kwestia ochrony zdrowia, czyli higienicznych warunków nauki oraz prawa do odpoczynku i czasu wolnego, w tym zabawy i rozrywki. Uczeń ma również prawo do odpowiedniego standardu życia, co może być realizowane poprzez otrzymywanie pomocy materialnej.

Również rodzice mają pewne prawa w odniesieniu szkoły do której uczęszcza ich dziecko. Niestety problem polega na tym, że wielu rodziców nie zna swoich praw, nie wie czego może wymagać od szkoły.

 

Każda szkoła musi mieć ustaloną radę rodzicielska w skład, której wchodzą przedstawiciele każdej klasy. Ustawa o systemie oświaty jaka ukazała się w 2007 r. spowodowała, że rada rodziców zyskała realny wpływ na to co dzieje się w szkołach.

 

Do nowych uprawnień rady należy to, że bez jej opinii nauczyciele nie mogą zadecydować o wyborze programów.

 

Dotyczy to zarówno programów wychowawczych i profilaktycznych jak i naprawczych. Bez zgody rady nie może w szkole działać żadna organizacja, czy też stowarzyszenie. Rada ma również prawo głosu w sprawie noszenia przez uczniów mundurków, w sprawie podręczników, programów nauczania a także planów finansowych.

 

Jak się okazuje rodzice potrafią egzekwować swoje prawa, ale nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ szkoła jest miejscem, które ma zasadniczy wpływ na rozwój ich dzieci.

 

Roma Czerkas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *